กติกาและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ณ วันที่สมัคร ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. การเข้าร่วมแข่งขันถือเป็นการยืนยันว่าภาพถ่าย วีดีโอ และข้อความที่ส่งแนบมานั้น ทั้งหมดเป็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันซึ่งมิได้มาจากการคัดลอก ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่มีข้อความหรือภาพที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร ความรุนแรง การกล่าวร้าย หมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ และไม่ได้เป็นการขัดต่อกฎหมาย
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องเป็นภาพถ่ายเที่ยวไทยเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาตัดสิน
 5. หากพบว่าผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นภาพถ่ายผิดกฏกติกา ส่อไปทางลามก อนาจาร กล่าวร้าย หมิ่นประมาท หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์และให้ผู้นั้นออกจากแข่งขันทันที
 6. ภาพถ่าย วีดีโอ และข้อความที่เข้าร่วมแข่งขัน ต้องไม่สื่อในเชิงโฆษณาสินค้าหรือบริการอื่นๆ รวมถึงการปรากฏชื่อยี่ห้อสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ บนเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในผลงาน
 7. หากมีบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในรูปถ่ายหรือวีดีโอใดๆที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าว ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าแข่งในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าตอบแทน
 8. ทางผู้จัดงานขอปฏิเสธความรับผิดชอบ ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ความล่าช้า การสูญหาย การออกนอกเส้นทาง การบิดเบือนความจริงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งผลงาน
  2. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อิเล็คทรอนิคส์ เครือข่าย หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือคลาดเคลื่อนในการส่ง หรือเก็บข้อมูล
  3. เหตุขัดข้องต่างๆที่เกิดจากการถูกรบกวน เหตุจราจล การได้รับบาดเจ็บ การสูญหาย หรือความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ที่เกิดจากการแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือนอกเหนือจากการควบคุมของแรงเลอร์ไทยแลนด์
  4. ความผิดพลาดเกี่ยวกับการตีพิมพ์ ข้อความใดๆ บนสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
 9. การเข้าร่วมการแข่งขันถือเป็นการยินยอมให้ ทางผู้จัดงานนำผลงานไปใช้ในการจัดทำสื่อต่างๆ จัดทำดิสเพลย์ตกแต่งร้าน แจกจ่ายและนำไปพัฒนาผลงานต่อทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าในการออกสื่อ หรือบรรจุในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือการพัฒนาตามลำดับ สำหรับโปรโมทเพื่อการศึกษา การส่งเสริมการขาย โฆษณา การจัดนิทรรศการ เอกสารบันทึกสำคัญ ทางวิชาการ และอื่นๆ รวมถึงสามารถเผยแพร่ได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องขอรับการอนุญาต และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
 10. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมและอนุญาตให้กรรมสิทธิ์ในการนำผลงานไปใช้ตามข้อ 11 และตกลงที่จะทำตามเงื่อนไขในการรับรางวัลจากการเข้าแข่งขันตามที่ผู้จัดงานกำหนดและปฏิบัติตามที่ทางผู้จัดงานร้องขอโดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งการดำเนินการตามกฏหมาย การโอนย้าย การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเอกสารอื่นๆ หากมีความจำเป็นทางผู้จัดงานมีสิทธิในการร้องขอภาพถ่าย หรือวิดีโอในการแสดงการยินยอมนี้
 11. รูปถ่ายหรือวีดีโอที่ถูกส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของผู้เข้าแข่งขัน นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับประกันว่ารูปถ่าย หรือวีดีโอทั้งหมด จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
 12. การแข่งขันและกติกาในการแข่งขันทั้งหมดดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ถือว่าผู้เข้าแข่งขันได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และการตัดสินใจของแรงเลอร์ไทยแลนด์ถือเป็นที่สิ้นสุด แรงเลอร์ไทยแลนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิก หรือขยับเวลาในการแข่งขันได้ตามเห็นสมควร หากผู้เข้าแข่งขันสร้างความก่อกวนเสียหาย ละเมิดกฎเกณฑ์ใดๆของการแข่งขัน หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันอื่นๆ หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแรงเลอร์ไทยแลนด์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้า ความเสียหายต่อระบบความปลอดภัย หรือผลกระทบต่อการแข่งขันอันเป็นเหตุให้แรงเลอร์ไทยแลนด์ไม่สามารถดำเนินการแข่งขันต่อไปได้ตาม (ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จัดกิจกรรม) จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎกติการของการแข่งขันสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล wranglerthailand@gmail.com.
 13. พนักงานของบริษัทแรงเลอร์ไทยแลนด์ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและหุ้นส่วน รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการและผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. อัพโหลดผลงานทางเว็บไซต์ http://www.wrangler-ap.com/th-th/truewanderer17.
 16. ผลงานทั้งหมดจะถูกคัดเลือกจากคะแนนโหวตและผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แรงเลอร์ในประเทศไทย โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกประการ
 17. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละหนึ่งผลงานเท่านั้น
 18. ผลงานทั้งหมดจะถูกคัดสรรและมีเพียงหนึ่งผลงานเท่านั้นที่จะได้แสดงผลบนเว็บไซต์ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถโปรโมทผลงานด้วยการลงคะแนนให้กับตัวเองได้
 19. วันสุดท้ายที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมได้คือวันพุธที่ 18 เมษายน 2561
 20. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหนังสือเดินทางและเตรียมเอกสารการขอวีซ่าในกรณีที่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะ
 21. ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 3 เดือนหลังประกาศผล
 22. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องดำเนินการด้านเอกสารตามข้อกำหนดเพื่อเข้าร่วมการประกวดและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของแรงเลอร์
 23. แรงเลอร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขวันที่ ข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขันและรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 24. หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ การระงับข้อพิพาทจะกระทำโดยศาลไทยเท่านั้น
 25. หากพบการฉ้อฉลเกี่ยวกับการโหวต ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

SELECTION CRITERIA

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการตัดสินตามเกณฑ์การตัดสิน

 1. 20 คะแนน : คะแนนโหวตทางโซเชียล แชร์ประสบการณ์การเดินทางของคุณด้วย E- postcard และแชร์บนโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกคะแนนโหวตจากเพื่อนๆของคุณ
 2. 20 คะแนน : ความน่าสนใจในการถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราว หากถ้อยคำ เนื้อหา และบริบทของผลงานถ่ายทอดตรงกับความเป็น True Wanderer และมี DNA ของนักผจญภัย มีความสุขกับการไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ รักอิสระ ชอบการค้นหามากกว่าการเดินตาม ดื่มด่ำกับช่วงเวลาของการเดินทางมากกว่าความสุขที่ไปถึงจุดหมาย ผลงานนั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. 20 คะแนน : ความสวยงามของภาพถ่าย การจับภาพความงามของทิวทัศน์ เทคนิคที่เลือกใช้ และความสัมพันธ์กันของผลงานที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณของ "นักเดินทางตัวจริง"
 4. 20 คะแนน : ต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจ คุณเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตเพื่อเดินทางหรือไม่ ภาพของคุณแสดงออกถึงการได้ใกล้ชิดกับผู้คน ดนตรี อาหาร หรือวัฒนธรรมใหม่ๆ ในที่ที่คุณเดินทางไปอย่างใกล้ชิด ภาพการเดินทางของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครออกเดินทางได้ไหม คุณสื่อถึงความอิสระเสรีได้มากแค่ไหน
 5. 20 คะแนน : ผลลัพธ์แห่งการผจญภัย และนี่คือจิตวิญญาณที่แท้จริงภายใต้คอนเซ็ปท์ "นักเดินทางตัวจริง" คุณเปิดรับประสบการณ์เหนือความคาดหมายที่ได้ผจญภัยมากน้อยแค่ไหน เพราะบางครั้งการเดินทางก็ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขอย่างเดียวเสมอไป